DSC_01182406201511385267.JPG DSC_02442406201511383403.JPG DSC_00642406201511301891.JPG 20150615_1032152406201511044507.jpg 20150615_1022042406201511044441.jpg 20150615_1032372406201511044383.jpg pongour22406201510543441.jpg Pongour12406201510543491.jpg 20150614_1442522406201510543073.jpg

Khoa học công nghệ

* Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số kháng sinh và chất gây rối loạn nội tiết tại hạ lưu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai và đề xuất giải pháp giám sát, kiểm soát ô nhiễm", 2012-2013, Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn

* Đề tài nghiên cứu cơ bản “Chu trình sinh địa hóa của các chất ô nhiễm kháng sinh do hoạt động nuôi trồng thủy sản tại vùng đất ngập nước ven biển: Nghiên cứu điển hình tại Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh)” Mã số 105.99-2011.06-, 2012-2014, Chủ trì TS. Hoàng Thị Thanh Thủy