Thống kê
Hôm nay: 28 gach block
Hôm qua: 33 hinh xam dep
Đang xem 12
Toàn hệ thống: 214
rut ham cau thong cong nghet the tin dung thiet ke website
Trang liên kết

Nội dung

Địa chất đại cương

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐỊA CHẤT ĐẠI CƯƠNG

(GEOLOGY GENERAL)

1.    Tên môn học: Địa chất đại cương 3 TC

2. Mô tả môn học

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về địa chất, các các quá trình lý hóa xảy ra trên và bên trong Trái đất, các nguồn năng lượng vận hành các quá trình này hình thành trạng thái bề mặt Trái đất theo thời gian và những ảnh hưởng tiếp theo của chúng đến đời sống hằng ngày của con người

 

 

3.    Nội dung môn học:

Nội dung

Phân phối thời gian

 

TS

LT

BT

KT

MỞ ĐẦU: ĐẠI CƯƠNG

1

1

 

 

1. Địa chất học và nội dung nghiên cứu.

 

 

 

 

2. Các ngành và môn học địa chất.

 

 

 

 

3. Các phương pháp nghiên cứu của địa chất học.

 

 

 

 

4. Vai trò của địa chất học trong sự phát triển kinh tế và đời sống.

 

 

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRÁI ĐẤT

2

2

 

 

1.1. Hình dạng, kích thước và hình thái bề mặt của Trái đất

 

 

 

 

1.2. Các quyển ngoài Trái đất

 

 

 

 

1.3. Thành phần vật chất và cấu trúc Trái đất

 

 

 

 

1.4. Đặc điểm vật chất và cấu tạo Vỏ Trái đất

 

 

 

 

1.5. Tính chất vật lý Trái đất

 

 

 

 

1.6. Các quá trình địa chất

 

 

 

 

1.7. Trái đất và Hệ Mặt trời

 

 

 

 

CHƯƠNG 2: KHOÁNG VẬT

2

1

1

 

2.1. Khái niệm chung

 

 

 

 

2.2. Khoáng vật

 

 

 

 

2.3. Đá - tập hợp các khoáng vật

 

 

 

 

CHƯƠNG 3: MAGMA, NÚI LỬA, ĐÁ NÚI LỬA

2

2

 

 

3.1. Magma

 

 

 

 

3.2. Magma phun trào

 

 

 

 

3.3. Magma xâm nhập

 

 

 

 

3.4. Nguồn gốc magma

 

 

 

 

3.5. Sự phân dị của magma

 

 

 

 

3.6. Núi lửa

 

 

 

 

3.7. Đá núi lửa

 

 

 

 

CHƯƠNG 4: PHONG HÓA VÀ THỔ NHƯỠNG

2

2

 

 

4.1. Khái niệm chung

 

 

 

 

4.2. Phong hóa vật lý

 

 

 

 

4.3. Phong hóa hóa học

 

 

 

 

4.4. Phong hóa sinh học

 

 

 

 

4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa

 

 

 

 

4.6. Tính giai đoạn và phân đới trong quá trình phong hóa

 

 

 

 

4.7. Vỏ phong hóa

 

 

 

 

4.8. Xói mòn đất

 

 

 

 

CHƯƠNG 5: ĐÁ TRẦM TÍCH

3

2

1

 

5.1. Khái niệm chung

 

 

 

 

5.2. Phân loại đá trầm tích

 

 

 

 

5.3. Đặc điểm đá trầm tích và môi trường trầm tích

 

 

 

 

5.4. Quá trình gắn kết thành đá trầm tích

 

 

 

 

5.5. Tướng đá trầm tích

 

 

 

 

CHƯƠNG 6: BIẾN CHẤT VÀ ĐÁ BIẾN CHẤT

3

2

1

 

6.1. Khái niệm chung

 

 

 

 

6.2. Các yếu tố gây biến chất

 

 

 

 

6.4. Đá biến chất

 

 

 

 

6.5. Các kiểu biến chất

 

 

 

 

6.6. Tướng biến chất

 

 

 

 

6.7. Biến chất và kiến tạo mảng

 

 

 

 

CHƯƠNG 7: SỰ BIẾN DẠNG CỦA ĐÁ

3

2

1

 

7.1. Lớp đá và thế nằm của lớp đá

 

 

 

 

7.2. Ứng suất và biến dạng

 

 

 

 

7.3. Các giai đoạn biến dạng

 

 

 

 

7.4. Kết quả của sự biến dạng

 

 

 

 

7.5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đứt gãy và nếp uốn

 

 

 

 

CHƯƠNG 8: ĐỘNG ĐẤT VÀ CẤU TRÚC BÊN TRONG TRÁI ĐẤT

2

2

 

 

8.1. Khái niệm chung về động đất

 

 

 

 

8.2. Nguồn gốc động đất

 

 

 

 

8.3. Sự phân bố động đất trên thế giới

 

 

 

 

8.4. Hậu quả động đất

 

 

 

 

8.5. Cấu trúc bên trong của Trái đất

 

 

 

 

CHƯƠNG 9: THỜI GIAN ĐỊA CHẤT

1

1

 

 

9.1. Khái niệm về thời gian địa chất

 

 

 

 

9.2. Tuổi tương đối

 

 

 

 

9.3. Cột địa tầng

 

 

 

 

9.4. Tuổi tuyệt đối

 

 

 

 

9.5. Tuổi Trái đất

 

 

 

 

CHƯƠNG 10: SỰ DỊCH CHUYỂN KHỐI

2

2

 

 

10.1. Khái niệm chung

 

 

 

 

10.2. Nhân tố ảnh hưởng đến dịch chuyển khối

 

 

 

 

10.3. Các kiểu dịch chuyển khối

 

 

 

 

10.4. Sự kích thích các hiện tượng dịch chuyển khối

 

 

 

 

CHƯƠNG 11: DÒNG CHẢY TRÊN MẶT

2

2

 

 

11.1. Khái niệm chung

 

 

 

 

11.2. Tác dụng địa chất của dòng chảy tạm thời

 

 

 

 

11.3. Tác dụng địa chất của dòng chảy thường xuyên

 

 

 

 

11.4. Ảnh hưởng của các chuyển động kiến tạo đối với tác dụng địa chất của sông.

 

 

 

 

CHƯƠNG 12: NƯỚC DƯỚI ĐẤT

1

1

 

 

12.1. Khái niệm chung

 

 

 

 

12.2. Hoạt động địa chất của nước dưới đất

 

 

 

 

12.3. Địa hình karst

 

 

 

 

12.4. Chất lượng và sự nhiễm bẩn nước dưới đất

 

 

 

 

CHƯƠNG 13: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÓ VÀ SA MẠC

2

2

 

 

13.1. Khái niệm chung

 

 

 

 

13.2. Tác dụng địa chất của gió

 

 

 

 

13.3. Sa mạc

 

 

 

 

13.4. Các quá trình bề mặt ở sa mạc

 

 

 

 

13.5. Sa mạc hóa

 

 

 

 

CHƯƠNG 14: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

2

2

 

 

14.1. Khái niệm chung

 

 

 

 

14.2. Tuần hoàn của đại dương

 

 

 

 

14.3. Tác dụng địa chất của biển

 

 

 

 

14.4. Sự tiến hóa bờ biển

 

 

 

 

14.5. Tai biến ở bờ biển

 

 

 

 

CHƯƠNG 15: NHỮNG THAY ĐỔI TRÊN HÀNH TINH

1

1

 

 

15.1. Bức xạ mặt trời và khí quyển

 

 

 

 

15.2. CO2 trong khí quyển

 

 

 

 

15.3. Sự ấm lên toàn cầu

 

 

 

 

15.4. Sự ấm lên toàn cầu trong quá khứ

 

 

 

 

CHƯƠNG 16: KIẾN TẠO TOÀN CẦU

2

2

 

 

16.1. Học thuyết kiến tạo mảng

 

 

 

 

16.2. Từ trường Trái đất và Cổ địa từ

 

 

 

 

16.3. Kiến tạo mảng

 

 

 

 

16.4. Các kiểu ranh giới mảng

 

 

 

 

16.5. Sự dịch chuyển ranh giới mảng  

 

 

 

 

16.6. Điểm nóng và vận tốc tuyệt đối của mảng

 

 

 

 

16.7. Nguyên nhân kiến tạo mảng

 

 

 

 

16.8. Kiến tạo mảng và Vỏ trái đất

 

 

 

 

CHƯƠNG 17: TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ NĂNG LƯỢNG

2

1

1

 

17.1. Tài nguyên khoáng sản

 

 

 

 

17.2. Tài nguyên năng lượng

 

 

 

 

THÍ NGHIỆM/THỰC HÀNH

10

 

10

 

Bài 1: Bản đồ địa hình

 

 

 

 

Bài 2: Vẽ mặt cắt địa hình

 

 

 

 

Bài 3: Khóang vật

 

 

 

 

- Các tính chất vật lý của khóang vật

 

 

 

 

- Cách nhận biết khóang vật

 

 

 

 

Bài 4: Mô tả đá magma

 

 

 

 

- Nhóm đá acid

 

 

 

 

- Nhóm đá trung tính

 

 

 

 

- Nhóm đá baz

 

 

 

 

Bài 5: Mô tả đá trầm tích và đá biến chất

 

 

 

 

Bài 6: Công tác thực địa

 

 

 

 

- Công tác trong phòng

 

 

 

 

- Công tác ngòai trời

 

 

 

 

Tổng

            45

   30

    15

 

4.Tài liệu tham khảo:

1. Tống Duy Thanh. Giáo trình địa chất cơ sở.

2. Võ Năng Lạc, 2002. Địa chất đại cương, Đại học Mỏ Địa Chất - Hà Nội, NXB Giao thông vận tải.

3. Huỳnh Thị Minh Hằng. Địa chất cơ sở. NXB Đại học quốc gia TP.HCM

 

page counter: :643| Post date : 14-04-2012 | Modify:14-04-2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Phân tích dữ liệu tài nguyên môi trường(14-04-2012)

  Độc học môi trường(14-04-2012)

  Địa du lịch(14-04-2012)

  Tin học ứng dụng trong địa môi trường(14-04-2012)

  Kinh tế tài nguyên môi trường(14-04-2012)

  Phương pháp lập bản đồ địa chất môi trường(14-04-2012)

  Kỹ thuật sinh thái trong địa môi trường(14-04-2012)

  Địa động lực công trình(14-04-2012)

  Quản lý môi trường lưu vực sông(14-04-2012)

  Địa hoá môi trường các chất ô nhiễm(14-04-2012)

Trang kế tiếp ... Trang: 1 2 3